Kto może zostać rodziną zastępczą

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostającą w związku małżeńskim. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie mają i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
 6. a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenia wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym:
 7. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

               - rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

               - właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

               -wypoczynku i organizacji czas wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które  nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej przynajmniej jedna osoba tworząca rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  zawodowej i niezawodowej są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia  szkolenia zorganizowanego  przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub ośrodek adopcyjny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze szczegółowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu 957637031 lub osobiście w siedzibie PCPR w Drezdenku ul. Kościuszki 31 ( ratusz)w pokoju nr 1

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-20
Data publikacji:2015-05-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dorota Kowalik
Liczba odwiedzin:4350