Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy - staż dla osób po 30 roku życia

Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy - staż dla osób po 30 roku życia

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 10.05.2017r. do 23.05.2017r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy” Priorytet Inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników" Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy - projekty pozakonkursowe, prowadzony jest nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania 5 - miesięcznych staży zawierających zobowiązanie do zatrudnienia uczestnika stażu bezpośrednio po jego zakończeniu:

  • na umowę o pracę na czas nieokreślony,
  • na umowę o pracę na czas określony na minimum 3 miesiące,
  • umowę zlecenie lub umowę o dzieło na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy, której wartość będzie równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  • umowę o dzieło, której wartość będzie równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Do realizacji projektu spośród pracodawców, którzy zadeklarują chęć zorganizowania stażu, zostaną wybrane te deklaracje, w których będzie najkorzystniejsza deklaracja zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu oraz będzie brana pod uwagę dotychczasowa współpraca z urzędem.

Grupę docelową projektu stanowią osoby po 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, priorytetowo będą traktowane osoby o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne.

Staż dla 20 osób bezrobotnych spełniających wyżej wymieniona kryteria zostanie zorganizowany w terminie od 30.06.2017r. do 30.11.2017r. Pracodawcy, których deklaracje zostaną wybrane do realizacji zostaną telefonicznie poinformowani o złożeniu wniosku o zorganizowanie stażu.

                                                                                                                                                                                                         /-/ mgr Marlena Płotecka

                                                                                                                                                                                           -Dyrektor PUP w Strzelcach Krajeńskich

Druki deklaracji uczestnictwa pracodawcy w projekcie można pobrać ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich: www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl lub u doradcy klienta instytucjonalnego w:

  • Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 (tel. 95 7631660),
  • Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14 (tel. 95 7626066),
  • Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3 (tel.95 7611881).

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-05-09 14:07przez:
Opublikowano:2017-05-09 00:00przez: Agnieszka Tyranowicz
Podmiot udostępniający: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Odwiedziny:7325

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.