Deklaracja dostępności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Zwiększając odstępy w tekście następuje utrata treści,
 • Nagłówki stron są duplikowane,
 • Brak mechanizmów sugerujących korektę błędu wejściowego.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-02. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Tyranowicz, agnieszka.tyranowicz@pcprdrezdenko.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 763 70 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku oraz obszarów kontroli dostępne do przemieszczania się przez osoby niepełnosprawne z pomocą osoby towarzyszącej lub samodzielnie. Przejścia szerokie ale przy wejściu do budynku próg, który osobie niepełnosprawnej poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego może stwarzać trudności do samodzielnego pokonania go.
 2. Korytarze szerokie bez mat antypoślizgowych. Brak windy.
 3. Po wejściu do budynku dostępna platforma umożliwiająca przemieszczenie się na półpiętro na którym dostępne są wszystkie pomieszczenia biurowe PCPR.
 4. Przed budynkiem wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Nie występują żadne przeciwwskazania do wstępu z psem asystującym osobie niepełnosprawnej.
 6. Istnieje możliwość korzystania z usług tłumacza on-line lub osobiście na miejscu ale z 3 dniowym wyprzedzeniem zgłoszenia tego faktu w sekretariacie PCPR.

Aplikacje mobilne

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-05
Data publikacji:2020-10-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Tyranowicz
Liczba odwiedzin:373