Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7, Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Powiat Strzelecko – Drezdenecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ogłasza otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7, Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wybór Partnera do projektu następuje zgodnie z art.33 ustawy wdrożeniowej tj. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( j.t. Dz. U. Z 2018 r., poz. 1431 ze zm. )

Nabór Partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym na rok 2019 – 2021.

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w terminie do dnia 02 lipca 2019 roku do godz. 15.00, w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie, osobiście (pokój nr 8) lub listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku, ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko, z adnotacją:

„Nabór na Partnera projektu. Nie otwierać przed 02 lipca 2019 r. godz. 15.00”

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 


Izabela Najdek

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Drezdenku

Izabela Najdek


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Data utworzenia:2019-06-10
Data publikacji:2019-06-10
Osoba sporządzająca dokument:Izabela Najdek
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Tyranowicz
Liczba odwiedzin:1308