Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

Wyszukiwarka

dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
1.Zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wystawia lekarz.
2. Wystawione zlecenie należy przedstawić w jednym z punktów potwierdzania zleceń uruchomionych przez oddział NFZ .Może to uczynić uprawniony lub Ina osoba w jego imieniu-osobiście lub droga pocztową. Zlecenie ważne jest 90 dni od dnia wystawienia.3. Po uzyskaniu potwierdzenia realizujemy zlecenie bezpośrednio u wybranego świadczeniobiorcy, np. w sklepie ortopedycznym.
Osoby niepełnosprawne , zainteresowane uzyskaniem ze środków PFRON dofinansowania, powinny złożyć wniosek wraz z niżej wymienionymi załącznikami
- orzeczenie o niepełnosprawności
- oryginał faktury określającej kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,
- potwierdzona za zgodność, przez świadczeniobiorcę realizującego zlecenie, kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i pomocnicze,
- zaświadczenie o dochodach netto osoby ubiegającej się o dofinansowanie, a także wszystkich pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawca.
- upoważnienie, jeżeli osoba niepełnosprawna nie jest w stanie dopełnić formalności związanych z refundacją, powinna w formie pisemnego upoważnienia wskazać osobę, która w jej imieniu dokona w/w czynności.
Wysokość dofinansowania wynosi:
1. Do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany.
2. Do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ze środków Funduszu, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności ,jeżeli:
Przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty:
- 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym albo
- 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Otrzymanie dofinansowania jest uzależnione od konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
Aby uzyskać dofinansowanie osoba niepełnosprawna musi złożyć wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania wraz z niżej wymienionymi załącznikami:
- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
- zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza specjalistę, które zawiera informację o rodzaju schorzenia oraz wyraźne wskazania do korzystania z wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego w warunkach domowych,
- kopię dokumentów potwierdzających wysokość oświadczonych we wniosku dochodów wnioskodawcy oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
- fakturę pro forma(oferta cenowa)na zakup urządzeń, wystawiona przez dostawcę sprzętu rehabilitacyjnego

Osoba niepełnosprawna po spełnieniu powyższych kryteriów może uzyskać dofinansowanie do 80% kosztów tego sprzętu, ale nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania, poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać w:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Kościuszki 31
66-530 Drezdenko

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR Drezdenko.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-08 12:21:39przez:
Opublikowano:2015-05-08 14:17:34przez: Dorota Kowalik
Zmodyfikowano:2021-04-20 14:16przez: Dorota Kowalik
Podmiot udostępniający: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Odwiedziny:6243

Rejestr zmian

  • [2021-04-20 14:16:45]Dorota Kowalikaktualizacja
  • [2021-04-08 10:42:45]Dorota Kowalikaktualizacja

Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 31
66 – 530 Drezdenko